امروز : یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۲:۳۰

محلول پاشی زعفران

3 960x500 300x156 - محلول پاشی زمستانه گیاه زعفران چه فوایدی دارد؟

محلول پاشی زمستانه گیاه زعفران چه فوایدی دارد؟

افزایش یافتن توان قدرت کلروفیل سازی - افزایش توان رشد رویشی و ثبات در رشد جوانه انتهایی - افزایش نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران
فروش پیاز زعفران درجه یک از اواسط اردیبهشت ماهاطلاع رسانی رایگان همزمان با آغاز فروش پیاز زعفران